1912, 2014

સત્સંગ કોના માટે? – ૨

સત્સંગ કોના માટે? દંતાલી આશ્રમ

– યાત્રા કરવા ગયેલા ત્યાંનો “અમીરીની ગરીબી”નું ઉદાહરણ સાંભળો. અહિયાં કેવટ ગરીબ છે. સવારથી સાંજ સુધી એક કિનારાથી બીજા કિનારે લોકોને પાર ઉતારે છે. કોઈ પૈસો આપે, કોઈ નહિ આપે એટલે આ ગરીબીની અમીરી છે. મનની અમીરી પોતાના માટે અને બીજા માટે બહું સુખદાયી છે. અને અમીરીની ગરીબી પોતાને માટે અને બીજાને માટે બહું દુઃખ દાયક છે. કેવટે રામને કહ્યું, હું નાવને નહિ લાવું. “પગ મને ધોવા દ્યો રઘુરાય” કવિ દુલા ભાયા કાગે આ એક બહું સરસ ભજન રચ્યું છે. કેવટ કહે છે તમારા પગની ધૂળ જેને અડે તે સ્ત્રી થઇ જાય છે. મારા ઘરમાં એક છે, એનું તો હું પૂરું કરી શકતો નથી તો આ મારી નાવ જો સ્ત્રી થઇ જાય તો મારે શું કરવું? બહું સમજવા જેવી વાત છે. કેટલાક લોકો એવા હોય કે એનો હાથ અડે, પગ અડે તો કલ્યાણ થઇ જાય અને કેટલાક લોકોનો પગ તમારા પડે તો ઘર ઉજ્જડ થઇ જાય. માણસે માણસે ફેર છે, એક લાખનો છે અને એક ટકાનો છે. રામના પગમાં શું ખાસિયત હતી કે શીલાની અહલ્યા થઇ ગઈ? […]