2111, 2014

વ્યક્તિ, સમાજ અને સંસ્કૃતિ-૨

વ્યક્તિ, સમાજ અને સંસ્કૃતિ – ઊંઝા આશ્રમ

Side B – UNJHAA Ashram – ફરી પાછા ગાયને ખેંચવા લાગ્યા, એટલે ગાયે રુંવાડા ફફડાવ્યા એટલે હજારો સૈનિકો પેદા થયા તે બધા યવનો (ગ્રીક દેશના સૈનિકો) હતા. આ યોદ્ધાઓ ખૂબ લડ્યા, એમનો પણ નાશ થયો, પછી શકો આવ્યા, હુણો આવ્યા એમ આ બધી બહારની પ્રજાઓ યોદ્ધાઓ બનીને ભારતમાં આવી. એના પાછળનો હેતુ એ કે છે બહુ પ્રાચીન કાળમાં બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિઓ વચ્ચે યુદ્ધ થયા કરતાં હતા અને એ લડાઈમાં જો વિશ્વામિત્ર, આવી રીતે જેને ત્યાં અન્ન લીધું, જળ લીધું એને ત્યાં આવી માંગણી કરે તો આજનો સામાન્ય માણસ છે એ તો માંગણી કર્યા વગર રહી શકે નહીં. […]